Damary P. Hlychho — Beipa na ngiathai mah y -Damary P. Hlychho

BEIPA NÂ NGIAHTHAI MAH Y

1.Krista kyhpachâna,
Pahnothai leipa hawhta;
Ei daihti nah noh zy,
Ei khohzie hawh vaw hmâh na;
Kyhpachâtuh palôh cha,
Khatlu a pasa aw tly.

Chorus:
BEIPA nâ ngiahthai mah y,
Thaichâna rai hnei va na;
Na sei pakha hawh chhâ ta,
Châ hrawpa ta ei chaw ngai.

2.Siana rai hnei leipa,
Pathi palôh pualeipa;
Chyhsazy pachâ ta,
Thi tlâh ta ama raopa;
Khazia a tanoh taihta,
Khâ einâ thei thlâh hâ tly.

3.Ei moleina vâta,
Kyhpachâtuh hmia khochhih;
Chyhsa hluhpi zy ta,
Vaw hmô thei tlâ khao veih ei;
Thina lâthlôh chhihpazy,
Keima thailei vâ a châ.

Damary P. Hlychho — Beipa na ngiathai mah y -Damary P. Hlychho