Green screen man -Flamingo

Kare wa midori no sukurīnman de, kare wa midori no sukurīnmandesu. Editā ga kono tokutei no bideo ni namakemonoda to kanjiru koto ga dekinai kagiri, midori no sukurīn wa nani demo dekimasu. Kare wa midori no sukurīnmandesu. Midori no sukurīnmandesu. Kare no mawari wa subete kare ni kawari, kare wa razania ni kawaru koto ga dekimasu kare wa midori no sukurīnman no ta no taipu no razania ni kawaru koto ga dekimasu

Green screen man -Flamingo