L. Ngiarili — Chhaih khao leina -L. Ngiarili

CHHAIH KHAO LEINA
Composed: L. Vabeiha

1.Lôhdu a kaona daihti phazy,
Pasai leina chô miah khôsai aw;
Laihna suzy a vaw nano hrasala,
Na chhôhso lia nâ thei hra mah y.

Chorus:
Tahmâ chhaih khao leina lyuhbie ei chaw hlâ,
Laihna suzy a nano hrasa;
Hnazô tyh heih nawpa noh a vaw chhi ti,
Bâh lia cha-ao ta kao heih aw pi.

2.Keila kyh ei chaw pachâna he,
Kô sâhkha hmah vaw lo hrasala;
Chhôhso lia rai chaw my thei beih aw va na,
Paw hawh chhôhso lia na thieh rili.

3.Daihti patu thaipa châ khao vei,
Khô hrasala eimâ kaona zy;
Hazo vaw chhiki chôthlahpinô ry lia,
Na thângiana he bâh thei va na.

4.Hnazô eimâ tyh heih hlâ lei cha,
Sikhôh chariahzy hluh hra sala;
Kypachâna lyuhbie eimâ hlâpazy,
Ngâchhihpa ta tlao vaw châ maw sy.

L. Ngiarili — Chhaih khao leina -L. Ngiarili