MC. Mathai — Naw panga ha ba ma y -MC. Mathai

NAW PANGÂ BÂ MAH Y
Composed: Pahmo Khithie

1.Khiahlô â vaw lie châh ta rianai,
Raithlih chhao na thâ châ ngie na;
Khataih lytlâh chama na khô aw?
Lôh hro ma eina phaosai ha chi?

Chorus:
Chôthlahpinô a vaw khaih châh ta,
Chhôhso lia rianai na thieh rili;
Lôhdu kei châ vâsâh tao aru tu,
Seihnai naw pangâ ha bâ mah y.

2.Lailâhzy ei vaw sai châta la,
Ahy thângia leita kao laih ei;
Nâ hra cha lôh hro na phaosai chi,
Kei châ lyna noh hnei thei va na.

3.Chô awhsi charuzy hawh khi ta,
Rianai a kao laih bâ ei sih la;
Khatlu ta khiahlô a tlâh thei aw,
Kei châ raithlih hina hnei thei va na.

MC. Mathai — Naw panga ha ba ma y -MC. Mathai