Saidi Khithie — Kheita na chhy aw tly -Saidi Khithie

KHEIHTA NÂ CHHY AW TLY
Composed: L. Beimokhai

1.Lailâhzy vaw sai laih ei na,
Nâ hawh lôh nâ dupa y veih ei;
Khih lia lâpaw to ei hryna maih,
Na hmipha zie ei reih tyh.
Na chhôhso pachâna lia,
Bâh ta chhâ ei lâ hraw vâ ma;
Ei kyhpachâna lôh khô a hliesai kha.

Chorus:
Valâ ei zohna maih liata,
Lailâhzy heta za hiahri na;
Lyuhbie hlâ awsa kheihta nâ chhy aw tly?

2.Yru khiahlô â lie châh ta,
Heta za sai pachâ tyh na ta;
Zasâ mo sikhôh riah chi lei ta,
Lailâhzy nah mapa ta,
Tlâhpadâ lâ kia khoh si;
Chati ahy za mo lei ta,
Ei chhôhso bieru cha hlâ khaipa ei khoh.

3.Hrozô chhâkha a kao khoh ta,
Syna opi chhôh lia lypa ta;
Salia nawhly a py khohpa ta,
Laihzaolao khoh lah vâpi;
Ahy thâ rai ngia lei ta,
Nawh hawh pahnei tyh lah vâpi;
Ei saduthliena hrao lei pachâsa kha.

Saidi Khithie — Kheita na chhy aw tly -Saidi Khithie