Saidi Khithie — Rama liata Rose paw -Saidi Khithie

RAMÂ LIATA ROSE PAW
Composed: K. Saidi

1.Hrochhôh vâsâh tao nawpa he,
Tao thei va na a pasaih khao tlôh vâ;
Ei pasaih lei lôhdu khala,
Ahy paw tizy khei aw ma.

Chorus:
Hro chhôh ei ngie laih nawpa ta,
Ramâ liata rose paw kha maw;
Kei châta a vaw châ aw tly?
Seihnai nâ chhao naw my kha y.

2.Khiahlô tlâna rai hnei thei va,
Khataih thyutlia paw ma ei tyh tly?
Lôhdu la nâ vaw chhuah ha tly?
Kua heihpa ta pangiasa va.

3.Veilâ lyuhbie paru he ma,
Hârâ lômao ei vaw zo tlamaw tly;
Chhaina lyuhbie hlâ hmâ lei ta,
Lôhdu lytlâh khôh mâh kha la.

Saidi Khithie — Rama liata Rose paw -Saidi Khithie