ריבונו של עולם -Simha Leiner

ריבונו של עולם אני מבקש ממך
בכל ליבי ובזה התפילה
שתנחה אותי בדרך ישרה
ותודיעני אורח התורה

שתדריכני באמיתך
וזכה לי ולבני ביתי
לעבוד אותך באהבה ויראה
אני מבקש ממך

Translation;

Masters of the world, I plead to You
with all my heart in this prayer…
That You lead me to a righteous path
and teach me the way of the Torah

That You guide me with Your truth
and I and my household should merit
to serve You with love and awe.
I plead to You…

ריבונו של עולם -Simha Leiner