TT. Bano — Vasa tao a pasa tu -TT. Bano

VÂSÂH TAO A PASATU

1.Hazo ei chôthlahpinô a vaw khaih châh hela Rianai,
Ei zâ thei khaiha tyh noh hnôhlâ daihti zy;
Lopa ta lytlâh hmah khô ha hrasa.

Chorus:
Hy Rianai, nâma la kei châ vâsâh nawpa deita ma na vaw pih,
Ei chô Khazoh ta ryh eina raopa hela;
Hy kei châ vâsâh tao a pasa tu.

2.Hy ei vaw sai châh ta ei lailâhzy deina,
Lôh tlâhpa ta charei khoh ei kyhpachâna lyuhbie chhaota;
Hy kei dei vâsâh tao ta cha tyh na.

3.Hy ei raithlih lona he khati tama aza hi hra aw tly,
Lailâh hry lia vâsâh tao patlua aw ta ma;
Ei naw papih vyh na phao nô ei nâ.

TT. Bano — Vasa tao a pasa tu -TT. Bano